Põhikiri

Liikmed

Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja põhikiri on kinnitatud 20.02.2007, uus redaktsioon on kinnitatud Nõukoja liikmete üldkoosolekul 30. augustil 2012. Kantud mittetulundusühingu registrisse 06.06.2000 registrinumber 80127973.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Nõukoda on Eesti Vabariigis sotsiaaltööga tegelevaid asutusi ja nende juhtimisega tegelevaid isikuid ühendav avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mis tegeleb oma liikmetele vajaliku erialase teabe kogumise ja vahendamisega, kaasab neid sotsiaalasutuste arengustrateegia kujundamisse ning valdkonna õigusloomesse ning kaitseb oma liikmete muid õigusi ja huve.

1.2. Nõukoda on mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast. Nõukoja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Nõukoja tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.

1.3. Nõukoja nimi on EESTI SOTSIAALASUTUSTE JUHTIDE NÕUKODA.

1.4. Nõukoja asukoht on Mõnnaste tee 2, Viiratsi, 70104, Viljandimaa.

1.5. Nõukojal on oma nimetusega pitsat, sümboolika ja pangaarve.

1.6. Nõukoda on asutatud määramata tähtajaks.

1.7. Nõukoja majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

1.8. Nõukoja tegevuse eesmärk on:

1.8.1. sotsiaalasutuste ja nende juhtide koondamine oma tegevuse koordineerimiseks;

1.8.2. sotsiaalasutuste arengustrateegia ja õppeprogrammide väljatöötamine, arendamine ja tutvustamine;

1.8.3. Nõukoja vara hooldamine ja parendamine ning selle valdamine, kasutamine ja käsutamine;

1.8.4. Nõukoja liikmete ühiste huvide kaitsmine ja esindamine vastavalt põhikirjale;

1.8.5. Nõukoja varaliste vahendite kasutamine vastavalt põhikirjale;

1.8.6. välissidemete arendamine

1.8.7. lühiajaliste (alla kuuekuulised kursused) koolituste korraldamine.

1.9. Oma eesmärkide saavutamiseks Nõukoda:

1.9.1. teeb koostööd riigiasutuste ja  teiste organisatsioonidega;

1.9.2. korraldab oma liikmetele koolitust, seminare ja kokkutulekuid;

1.9.3. teavitab oma liikmeid sotsiaalasutuste arengut käsitlevatest muudatustest õigusaktides ja praktikas;

1.9.4. moodustab vajadusel struktuuriüksusi, kirjastab ja annab välja trükiseid;

1.9.5. omandab oma nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kannab kohustusi;

1.9.6. teeb muid õigustoiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.9.7. tunnustab oma liikmeid organisatsiooni tänukirjadega, meenetega, autasudega ning organiseerib autasustamisi koostöös valitsusorganitega.

2. LIIKMELISUS

2.1. Nõukoja liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus aitab kaasa Nõukoja eesmärgi saavutamisele. Liikmeks astuda soovija peab esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Nõukoja liikmeks vastuvõtmise otsustab Nõukoja juhatus ühe (1) kuu jooksul arvates avalduse esitamisest. Otsusest peab juhatus liikmeks astujale teatama hiljemalt viie (5) päeva jooksul. Nõukoja liikmeks astuja loetakse Nõukoja liikmeks arvates juhatuse poolt vastava otsuse tegemisest.

2.2. Liikmelisust Nõukojas ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.

2.3. Liikmel on õigus astuda Nõukojast välja, esitades vastava avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme Nõukoja liikmete nimekirjast hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates avalduse saamisest. Liige loetakse Nõukojast lahkunuks pärast tema kustutamist Nõukoja liikmete nimekirjast.

2.4. Liikme võib Nõukojast välja arvata juhatuse otsusel, kui ta süüliselt ei täida põhikirjalisi kohustusi, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid või kahjustab olulisel määral Nõukoja huve, samuti vähemalt kuu (6) kuulise liikmemaksu võlgnevuse esinemisel. Nõukojast välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

2.5. Nõukoja liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

2.6. Sisseastumismaksu peab Nõukoja liige tasuma ühe (1) kuu jooksul arvates tema vastuvõtmisest.

2.7. Liikmemaksu peab Nõukoja liige tasuma Nõukoja majandusaasta esimese kolme (3) kuu jooksul.

2.8. Nõukojast välja astunud või välja arvatud liikmel ei ole varalisi õigusi Nõukoja varale.

2.9. Üldkoosolek võib omistada eriteenete või pikaajalise sotsiaaltöö eest  ilma liikmemaksuta Nõukoja auliikme staatuse.

3. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Nõukoja liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja põhikirjaga.

3.2. Nõukoja liikmel on õigus:

3.2.1. osaleda Nõukoja tegevuses (sh struktuuriüksustes ja töögruppides) vastavalt käesolevale põhikirjale;

3.2.2. valida ja olla valitud Nõukoja juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.2.3. saada teavet Nõukoja tegevuse kohta;

3.2.4. astuda Nõukojast välja;

3.2.5. esitada juhatusele ettepanekuid Nõukoja tegevusse puutuvates küsimustes;

3.2.6. kasutada kehtestatud korras Nõukoja vara;

3.2.7. osaleda Nõukoja üritustel.

3.3. Nõukoja liige on kohustatud:

3.3.1. täitma Nõukoja põhikirja nõudeid ja Nõukoja juhtorganite seaduspäraseid otsuseid ning kinnitatud sisedokumente;

3.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja teisi makseid Nõukoja põhikirjas või Nõukoja juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

3.3.3. hoidma Nõukoja mainet ja vara.

4. JUHTIMINE

4.1. Nõukoja kõrgeimaks organiks on Nõukoja liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda ja hääletada kõik Nõukoja liikmed. Nõukoja liiget võib üldkoosolekul esindada teine Nõukoja liige, kellele on antud vastav lihtkirjalik või digitaalselt allkirjastatud volikiri.

4.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.3.1. põhikirja muutmine;

4.3.2. Nõukoja eesmärgi muutmine;

4.3.3. juhatuse ja revisjonikomisjoni ning audiitori valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;

4.3.4. tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmega, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine, ning selles tehingus või vaidluses Nõukoja esindaja määramine;

4.3.5. Nõukoja liikme sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine;

4.3.6. majandusaasta aruande ja Nõukoja järgneva aasta eelarve kinnitamine;

4.3.7. juhatuse, revisjonikomisjoni liikmete või audiitori tasustamise otsustamine ja nende tööd puudutavate kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;

4.3.8. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt seitse (7) päeva.

4.5. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõpust.

4.6. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kas oma äranägemisel või 1/10 Nõukoja liikmete või 1/3 juhatuse liikmete nõudel. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut kokku vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda.

4.7. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Nõukoja liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale vähemalt nimetatud arv liikmeid, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev võtma vastu otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

4.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne koosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik Nõukoja liikmed.

4.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Nõukoja tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Tegevuse eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.10. Nõukoja liikmed võivad teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Nõukoja liikmed. Juhatus saadab otsuse eelnõu kirjalikult kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli ja saadab selle liikmetele. Hääletusprotokolli kantaks Nõukoja nimi ja asukoht, protokollija nimi ja vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega.

4.11. Igal Nõukoja liikmel on üks (1) hääl. Nõukoja liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.12. Kohus võib Nõukoja vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse. Nõude aegumistähtaeg on kolm (3) kuud alates otsuse vastuvõtmisest. Üldkoosoleku otsus on tühine, kui selle vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda, otsus rikub Nõukoja võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele. Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul.

4.13. Nõukoda juhib juhatus, milles on seitse (7) kuni üheksa (9) liiget.

4.14. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on viis (5) aastat.

4.15. Juhatuse liikmeid valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda.

4.16. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe ja kaks (2) aseesimeest, kes korraldavad juhatuse tööd. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli (4) korda aastas. Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse tegemiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse esimees ja aseesimehed võivad esindada Nõukoda kõigis õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed üheskoos.

4.17. Kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võib juhatus võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsuse alusel.

4.18. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.

4.19. Juhatus peab andma Nõukoja liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta 7 tööpäeva jooksul alates kirjaliku päringu esitamisest ja esitama nõudel vastava aruande.

4.20. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud Nõukojale süüliselt kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Kahju hüvitamist Nõukojale võib nõuda ka Nõukoja võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõudeid rahuldada Nõukoja vara arvel. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis (5) aastat kohustuse rikkumisest.

5. VARA, RAAMATUPIDAMINE, KONTROLL JA ARUANDLUS

5.1. Nõukoja vara tekib:

5.1.1. sisseastumismaksudest, liikmemaksudest;

5.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;

5.1.3. tulust, mida võidakse saada heategevusest või muude Nõukoja põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste seminaride, kirjastustegevuse ja muude ürituste korraldamisest;

5.1.4. muust tulust, mis on saadud Nõukoja põhikirjalisest tegevusest.

5.2. Nõukoja finantsmajandustegevust kontrollib revisjonikomisjon, kelle valib üldkoosolek  kuni viieks (5) aastaks või audiitor. Revisjonikomisjoni liikmeks või audiitoriks ei või olla Nõukoja juhatuse liige ega raamatupidaja, samuti nende lähikondsed. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revisjonikomisjoni esimehel on õigus saada pangaväljavõtteid otse pangast.

5.3. Nõukoja raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

5.4. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Nõukojas revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimise korral kuulub aruannetele lisamisele revisjonikomisjoni esimehe arvamus või audiitori järeldusotsus.

5.5. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile hiljemalt kuue (6) kuu möödumisel majandusaasta lõpust.

6. LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1. Nõukoda lõpetatakse:

6.1.1. üldkoosoleku otsusega;

6.1.2. Nõukoja liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

6.1.3. muul seaduses ettenähtud alusel.

6.2. Nõukoja lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

6.3. Nõukoja sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

6.4. Nõukoja lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Nõukoja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. Nõukoja likvideerijateks on juhatuse liikmed. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

6.5. Nõukoda võib ühineda teise mittetulundusühinguga. Nõukoja ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

6.6. Nõukoja ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.