Astu liikmeks

Liikmed

Hea kolleeg, sotsiaalasutuse juht, ootame Sind meie organisatsiooni liikmeks!

Kuulumine vanimasse ja suurimasse Eesti hoolekandeasutuste juhte ühendavasse organisatsiooni võimaldab:

  1. Arendada oma asutust ja juhtimisoskusi, sest pakume oma liikmeskonnale tipptasemel erialaseid teadmisi läbi erinevate koolituste;
  2. Saada kolleegidelt nõu ja ekspertabi keeruliste juhtimisprobleemide lahendamisel;
  3. Saada esimeste seas informatsiooni valdkonnas toimuvate seadusmuudatuste kohta ja osaleda seadusloomes;
  4. Esindada oma asutuse ja selle elanike huve laiema üldsuse ees, sest ESJN on koostööpartneriks erinevatele riigiasutustele, organisatsioonidele ja klientide esindusrühmadele;
  5. Teha koostööd Euroopa katusorganisatsiooni E.D.E. kaudu teiste eakatele erinevaid teenuseid pakkuvate asutuste juhtidega Euroopas ja nende riikide rahvuslike organisatsioonidega, saada koostöö läbi informatsiooni ja uusi teadmisi valdkonna arengute kohta;
  6. Pääseda kodulehel vaid ühingu liikmetele mõeldud sektsiooni ja saada sealt usaldusväärset ja liikmetele eeliseid andvat informatsiooni, samuti ka ise sõna võtta ja arvamusi avaldada.

Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

1. Nõukoja liikmeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kelle tegevus aitab kaasa ühingu eesmärgi saavutamisele.
2. Nõukoja liikmeks astuja peab juhatusele esitama kirjaliku avalduse.
3. Nõukoja liikmeks vastuvõtmise ja välja arvamise otsustab juhatus ühe kuu jooksul pärast vastava avalduse saamist.
4. Nõukoja liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva.
5. Otsus Nõukoja liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta peab olema kirjalikult motiveeritud.
6. Nõukoja liikmel on õigus avalduse alusel Nõukojast välja astuda pärast 30 päevast etteteatamisetähtaja möödumist.
7. Liikme võib Nõukojast välja arvata juhatuse otsusega põhikirjasätete täitmata jätmise või Nõukoja olulisel määral kahjustamise tõttu.
8. Isikul, kelle liikmelisus Nõukojas on lõppenud, ei ole õigusi Nõukoja varale.
9. Nõukoja liikme, kellel on tasumata liikmemaks kuue (6) kuu jooksul, võib arvata Nõukojast välja.

Liikme õigused ja kohustused

1. Nõukoja liikmel on õigus:

1.1. osa võtta Nõukoja üldkoosolekust;
1.2. valida ja olla valitud Nõukoja juhtorganitesse;
1.3. osaleda Nõukoja komisjonides ja töögruppides;
1.4. osaleda Nõukoja projektide ja programmide väljatöötamisel ning realiseerimisel;
1.5. saada teavet Nõukoja tegevuse kohta;
1.6. Nõukojast välja astuda kirjaliku avalduse alusel;
1.7. kasutada teisi seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

2. Nõukoja liige on kohustatud:

2.1. täitma seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi;
2.2. täitma sätestatud korras suhetes Nõukojaga endale võetud kohustusi;
2.3. tasuma liikmemaksu.


Kui oled otsustanud, et soovid kuuluda meie ühingusse, täida järgnev avaldus, et registreerida sinu osalussoovi. Vastavalt põhikirjale otsustab nõukoja juhatus 1 kuu jooksul liikmeks vastuvõtmise.

NB! Liikme (asutuse) liikmetasu sõltub teenuskohtade arvust. Üksikliikme liikmetasu on 120 eurot. Ühingusse astumise aastal jaguneb liikmetasu proportsionaalselt liikmeks olemise kuudega (ESJN juhatuse otsus 23.05.2018.a.)

    E-avaldus